លីបង់៖ ទីបំផុតមនុស្ស១៦នាក់ រួមទាំងអ្នកចាត់ការកំពង់ផែ ត្រូវឃាត់ខ្លួនក្រោយករណីផ្ទុះសម្លាប់មនុស្ស១៤៥នាក់ និងរបួសជាង៥ពាន់នាក់