លិខិតសរសើរអគ្គលេខាធិការ អង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោកគោរពជូន សម្ដេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា