រាជរដ្ឋាភិបាល គ្រោងរៀបចំវេទិកាសាធារណៈ ដើម្បីពន្យល់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីផែនទី និងការបោះបង្គោលព្រំដែន