រាជរដ្ឋាភិបាលន័រវេស្ស នឹងបន្ដជួយគាំទ្រដល់កម្ពុជាតាមរយៈអាជ្ញាធរមីន ក្នុងការងារបោសសម្អាតមីនមនុស្សធម៌ស្របតាមគោលដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគ្មានមីននៅឆ្នាំ២០២៥