រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំយន្តការប្រមូលពន្ធពីក្រុមហ៊ុនឌីជីថលល្បីៗ