រយៈពេល៩ខែ ឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជានាំចេញអង្ករទៅកាន់ទិសដៅ៦៩ប្រទេស សម្រេចបានជិត៤៩ម៉ឺនតោន បានចំណូលជាង៣២៨លានដុល្លារ ក្នុងកំណើនជិត ២៣ភាគរយ