រដ្ឋាភិបាលអាម៉េរិក អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្លាស្មាឈាម មនុស្សដែលជាសះស្បើយកូវីដ យកទៅព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ