រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេស ត្រៀមចាត់វិធានការចំពោះ ក្រុមលក់អាហារអនឡាញ ដែលកំពុងបំផ្លាញ សុខភាពសាធារណៈ