រដ្ឋសភាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្ម ដែលច្បាប់នេះនឹងជួយដល់ការអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រំដែន