រដ្ឋមន្រ្តី វង សូត៖ អង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោក បង្ហាញគោលជំហរសហការជាមួយក្រសួងសង្គមកិច្ច លើការងារជំនួយសង្គម