រដ្ឋមន្រ្តីធនធានទឹក៖ នារដូវប្រាំង ឆ្នាំ២០២១ នឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រផ្តល់ដោយកូរ៉េ, គ្រោះទឹកជំនន់នឹងត្រូវកាត់បន្ថយ ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ