រដ្ឋមន្រ្ដីកសិកម្មប្រាប់អនុប្រធានអង្គការ JICA ប្រចាំកម្ពុជា ពីចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឆ្ពោះទៅជាប្រទេសនាំចេញកសិផលទៅកាន់ទីផ្សារអន្ដរជាតិ