រដ្ឋមន្រ្ដីកសិកម្មជួបពិភាក្សាជាមួយនាយកថ្មី នៃកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹង និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការ