រដ្ឋមន្ត្រីអប់រំថា គ្រឹះស្ថានសិក្សាមិនអាចដំណើរការដូចមុនដោយជំងឺកូវីដ19 នៅបន្តយូរ