រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលការគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលឱសថក្លែងក្លាយ និងអន់គុណភាព មិនបានត្រឹមត្រូវ នាំឱ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាល