រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជា នឹងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំធំៗចំនួន៣ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានពីចម្ងាយ នៅថ្ងៃស្អែក