រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានលើកឡើងថា«ការដើរតែម្នាក់ឯងលើផ្លូវកូវីដ-១៩ និងទុកអ្នកជិតខាងខ្លួនឯងជាសត្រូវ នឹងបង្កឲ្យគ្រោះមហន្តរាយកាន់តែរីកធំ»