រដ្ឋមន្ដ្រីសុខាភិបាល៖ អំឡុងជួបគ្រោះទឹកជំនន់នេះ ការផ្ដល់សេវាសុខភាពកាន់តែខិតជិតផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ!