រដ្ឋបាល លោកដូណាល់ ត្រាំ រំលាយចោលបទប្បញ្ញត្តិមួយដែលកន្លងមកជាខែលការពារ ក្រុមសារព័ត៌មានឯករាជ្យ