រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញទទួលអំណោយសម្ភារការពារជំងឺកូវីដ-១៩ពី UNICEF សម្រាប់ផ្ដល់ជូនគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ