រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញជូនដំណឹង៖ កម្មករផ្នែកបើកបរ និងផ្នែកប្រមូលសំរាម ក្រុមហ៊ុន ស៊ីនទ្រី បន្ដធ្វើកូដកម្មខុសច្បាប់ មិនចេញប្រមូលសំរាមនៅឡើយ