យោធាជប៉ុន ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោក Suga បន្តពង្រឹងសមត្ថភាពយោធា ដើម្បីទប់ទល់នឹងចិន