មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្ដរជាតិបញ្ជាក់ថា ៖ ការគាំទ្រដល់ជនងាយរងគ្រោះនិងវិស័យសំខាន់ៗក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឈន៍គឺជាការជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ច