មីយ៉ាន់ម៉ារកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ជាង២០០នាក់ថ្មីបន្ថែមទៀត ធ្វើឲ្យករណីឆ្លងសរុបបន្ដ២៧៩៦នាក់