មនុស្សស្លាប់និងរបួស ៩១នាក់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាកសងថ្ងៃចូលឆ្នាំ