មនុស្សស្លាប់កើនដល់៣០នាក់ ១២នាក់បាត់ខ្លួនក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់នៅកូរ៉េខាងត្បូង