ភ្លៀងមួយមេទឹកជន់លិចផ្លូវជាតិលេខ៤ខ្លាំង, អាជ្ញាធរបន្ដបិទរថយន្ដធុនធំ មិនឲ្យធ្វើដំណើរពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដល់អូឌឹម