ភ្លើងឆេះព្រៃនៅភាគខាងលិចអាមេរិក រីករាលដាលកាន់តែអាក្រក់, រដ្ឋអូរ៉េហ្គនរងគ្រោះធ្ងន់ជាងគេ