ព្រឹទ្ធសភា បន្តសម័យប្រជុំ ដើម្បីពិនិត្យ និងឱ្យយោបល់ លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន៦