ព្រឹត្តិការណ៍ 3 វិច្ឆិកាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន និងក្រុមគ្រួសារសរុប 43នាក់លទ្ធផលតេស្តចុងក្រោយអវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ-19