ព្យុះទី៣ ឈ្មោះ ស៊ីនឡាគូ មានឥទ្ធិពលធ្វើឱ្យតំបន់ខ្ពង់រាបខ្លះ និងតំបន់មាត់សមុទ្រកម្ពុជា ប្រឈមជំនន់ទឹកភ្លៀង នៅថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី៥ ខែសីហា