ព្យុះទីហ្វុង Molave ផ្តាច់ជីវិតជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ និងអ្នកនេសាទ ១២នាក់ទៀតបាត់ខ្លួន!