ព្យុះទីហ្វុងចំនួនបីនឹងបោកបក់ ភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិន រហូតដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា, អាជ្ញាធរចិនកំពុងត្រៀមទប់ទល់!