ផ្ទុះការតវ៉ាជាថ្មីទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ក្រោយបុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់ត្រូវប៉ូលិសរដ្ឋ wisconsin បាញ់ឲ្យរបួស!