ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា៖ កូវីដ១៩ ជំរុញអោយកូនក្មួយកម្មករដាំដុះបន្លែបង្ការបន្ថែមសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនិងទីផ្សារ