ប្រធានUN ណែនាំមហាអំណាចធំៗទាំងបីដែលកំពុងឈ្លោះប្រកែកគ្នាខណៈពិភពលោកជួបគ្រោះអាសន្នផ្ទួនៗ