ប្រធានសហព័ន្ធសេវាអប់រំនៅកម្ពុជា ថ្លែងអំណរគុណរាជរដ្ឋាភិបាលដែលទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩រហូតសាលារៀនអាចបើកដំណើរការទ្បើងវិញជាដំណាក់កាល