ប្រទេសថៃបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នតាមព្រំដែន ខណៈករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ នៅមីយ៉ាន់ម៉ា កំពុងកើនឡើងខ្លាំង