ប៉ូលីសថៃប្រើកាណុងបាញ់ទឹកលើកក្រុមបាតុករ ដែលព្យាយាមសម្រុកទៅរកព្រះរាជវាំងទីក្រុងបាងកក