បារាំង និងអាល្លឺម៉ង់ ជំរុញឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិក ត្រឡប់មករកយុទ្ធសាស្ត្ររួមវិញ ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយអ៊ីរ៉ង់