បារាំងបើកប្រតិបត្តិការក្តៅគគុក ដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមជ្រុលនិយម ក្រោយការធ្វើឃាតគ្រូបង្រៀនម្នាក់ ដោយការកាត់ក្បាល