បាតុកររាប់ម៉ឺននាក់ នាំគ្នាចុះធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងជំហរបារាំង ទាក់ទងនឹងរូបត្លុកមូហាំម៉ាត់នៅបង់ក្លាដែល