បច្ចុប្បន្នភាពកូវីដ-១៩ ករណីព្យាបាលជាសះស្បើយ០២នាក់មានឆ្លងថ្មី ០១ (១៧ -១១-២០២០)