បក្សប្រឆាំងមីយ៉ាន់ម៉ា ប្រកាសច្រានចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោត និងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញ