នៅឥណ្ឌូនេស៊ី មានផ្ទះជិត ១ពាន់ខ្នងរងការខូចខាត និងមានមនុស្សជិត ៣ពាន់គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ ក្នុងគ្រោះជំនន់ទឹកភ្លៀង នៅខេត្តជ្វា ខាងលិច