នៅថ្ងៃស្អែកនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា រៀបចំពិធីប្រគល់ផែនទីឋានលេខាខ្នាត ១/២៥០០០ ដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំនួន៣៥ យកទៅប្រើប្រាស់