នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក បូរីស ចនសុន «ធ្វើចត្តាឡីស័ក» ក្រោយពីបានចូលរួមប្រជុំ ជាមួយអ្នកផ្ទុកកូវីដ-១៩