នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រី និងអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ និងប្រយោលជាមួយប្រតិភូហុងគ្រី ជាង ៩០០នាក់ ធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ១៩ ជាលើកទី២ នៅថ្ងៃទី09ខែវិច្ឆិកា នេះ