នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ បានលើកទ្បើងថា ខ្ញុំនឹងមិនរត់គេចពីបញ្ហា ដោយការចុះចេញពីតំណែងនោះឡើយ