នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក អាបេ ចេញពីមន្ទីរពេទ្យវិញហើយ និងសន្យាបំពេញតួនាទីឲ្យបានល្អបំផុត